Twój biznes

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – jakie może mieć korzyści?

biuro rachunkowe

Większość osób otwierających własny biznes zakłada jednoosobową działalność gospodarczą. Jest to podstawowa forma prowadzenia firmy. Wraz z rozwojem korzystne może się okazać przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Regulacje zawarte w kodeksie spółek handlowych pozwalają na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną. W jakich sytuacjach takie rozwiązanie może okazać się korzystne?

Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka z.o.o. – charakterystyka

Art. 3 Ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców mówi, że działalność gospodarcza to zorganizowana forma prowadzenia działalności zarobkowej wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Prowadzenie działalności gospodarczej może przywierać różne formy, do których należą: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej – wystarczy jedynie ją zarejestrować, czyli złożyć wniosek o rejestrację działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Należy pamiętać, że za zobowiązania jednoosobowej działalności gospodarczej, prowadzący odpowiada osobiście czyli całym swoim majątkiem. Działalność można zawiesić lub zlikwidować w dowolnym momencie.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to z kolei forma prowadzenia działalności gospodarczej przez jedną lub kilka osób, zwanych wspólnikami, którzy za zobowiązania spółki odpowiadają tylko do wysokości wniesionych wkładów. Spółka musi posiadać kapitał początkowy, który minimalnie wynosi 5000 zł. Każdy ze wspólników wnosi wkłady w formie gotówki lub aportów. Minimalny wkład wynosi 50 zł.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – jakie może mieć korzyści?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej ma wiele korzyści. Pierwsza i podstawowa płynie już z jednej z ważniejszych zasad działania obu form działalności czyli odpowiedzialności. W wyniku przekształcenia dochodzi do ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania. Nie odpowiada on już całym majątkiem, a tylko do wysokości wniesionego wkładu. W razie niepowodzenia utraci on tylko tyle ile wniósł.

 W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel odpowiada całym swoim majątkiem. Spółka jest odrębnym od swoich wspólników podmiotem praw i obowiązków i to spółka ponosi konsekwencje prowadzonej działalności i odpowiada za zaciągnięte zobowiązania. Odpowiedzialność wspólnika jest wyłączona. Przekształcenie jest więc bardzo korzystne, dla osób, których działalność bardzo się rozwinęła.

Dużym udogodnieniem jest także przeniesienie na spółkę praw i obowiązków wynikających z prowadzenia działalności. Nie trzeba aneksować umów podpisanych przez przedsiębiorcę  przed przekształceniem ani przepisywać koncesji, zezwoleń oraz ulg. Nowa spółka jest kontynuacją dotychczasowej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Bardzo dużą zaletą przekształcenia działalności w spółkę jest zwiększenie źródeł finansowania. Powiększenie liczby wspólników powoduje wzrost kapitału własnego przedsiębiorstwa. Nie można zapominać o korzyściach wizerunkowych płynących z przekształcenia. Wielu klientów postrzega taką zmianę jako rozwój firmy i zwiększenie jej stabilności.

You may also like

Read More