Twój biznes

Resurs UTB – pytania i odpowiedzi

resurs UTB

6 grudnia 2019 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wprowadziło wymóg odtworzenia historii ich eksploatacji, dzięki czemu możliwe będzie dokonanie oceny stanu technicznego. Z tego też powodu obecnie wszystkie tego typu sprzęty muszą mieć obliczony tak zwany resurs. Ale czym on właściwie jest i na czym to wszystko polega? 

Resurs UTB – co to jest?

Zanim udzielimy odpowiedzi na konkretne pytania odnośnie resursu UTB, to warto na początku wyjaśnić, czym on w ogóle jest? Otóż resurs jest zaprojektowanym okresem dla urządzeń transportu bliskiego, w którego trakcie można ich bezpiecznie używać. Określany jest on na dwa sposoby. W pierwszym, gdy mamy do czynienia z konstrukcjami stalowymi, resurs określa liczba poszczególnych cykli pracy. Drugim jest natomiast stan obciążenia sprzętu w założonym okresie eksploatacji, co odbywa się oczywiście z uwzględnieniem faktycznych warunków użytkowania. Mówiąc prościej resurs to inaczej ustalony czas, przez jaki można użytkować urządzenie, wyrażony we właściwych jednostkach. Warto zaznaczyć, że resurs UTB może dotyczyć różnorakich sprzętów, którymi najczęściej są jednak podesty ruchome, ładowarki teleskopowe oraz rzecz jasna wózki widłowe.

Resurs UTB – kiedy konieczny?

To kiedy i dla jakich maszyn musi być wykonany resurs UTB określają oddzielne przepisy. Należy wiedzieć, że istotne będzie tu nie tylko zaszeregowanie maszyny do grupy urządzeń transportu bliskiego, ale również jej wiek. W praktyce przyjęte jest, że ten proces powinien być przeprowadzony dla używanych urządzeń, których wiek wynosi ponad rok. Resurs UTB jest koniecznością przed wykonywanymi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego okresowymi przeglądami maszyny, co jest niezbędne, aby mogły być one dopuszczone do dalszego użytku.

Resurs UTB – obliczanie

Ze względu na zróżnicowany stopień natężenia pracy poszczególne mechanizmy mają różny okres żywotności. Na przykład w przypadku suwnic ze wciągnikiem seryjnym resurs według FEM wyniesie 10 lat. Gdy natomiast chodzi o mechanizm odpowiadający za podnoszenie, to jest to już tylko 3200 godzin. Taka różnica jest rzecz jasna jak najbardziej zrozumiała, gdyż oba te komponenty pracują z bardzo różną intensywnością. A skąd wziąć potrzebne do obliczenia resursu dane? Większość z nich znajdziemy w dokumentacji udostępnionej przez producenta, certyfikatach, świadectwach i tabliczkach znamionowych na pojazdach.

Problemy z oszacowaniem resursu UTB – co robić?

Praktyka pokazuje, że zdarzają się przypadki, gdy czasami z różnych względów resurs jest niemożliwy do oszacowania. Co w takiej sytuacji należy robić? Otóż najlepiej przyjąć pewne wytyczne odnoszące się do każdego urządzenia transportu bliskiego z osobna. Na przykład w przypadku żurawi samojezdnych należy brać pod uwagę normę DIN 15018. Zgodnie z nią przyjmuje się, że resurs zostaje całkowicie wykorzystany po przepracowaniu przez żuraw samojezdny od 30 000 do 200 000 cykli.

inspiracja: lubritech.com.pl – serwis wózków widłowych

You may also like

Read More